„Pocztówka z Gminy Kłoczew”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POCZTÓWKA Z GMINY KŁOCZEW” 

Organizatorzy konkursu
Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie

Cele konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy o Gminie Kłoczew.
 • Odkrywanie bogactwa i piękna poszczególnych miejscowości w Gminie Kłoczew.
 • Rozwijanie twórczości, kreatywności oraz umiejętności plastycznych wśród mieszkańców.
 • Promocja herbu Gminy Kłoczew.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Kłoczew.
 • Uczestnik Konkursu samodzielnie wykonuje jedną pracę, która obowiązkowo musi zawierać
  Herb Gminy Kłoczew.
 • Praca plastyczna może przedstawiać: przyrodę, krajobrazy, architekturę, zabytki, kulturę lub inne elementy kojarzone z Gminą Kłoczew.

Technika wykonania pracy dowolna.
Format pracy: A4 lub A3

Kategorie wiekowe:
– dzieci do lat 12
– młodzież 13-18 lat
 – osoby dorosłe

Termin zgłaszania prac 1 lutego 2021 r.

Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2

 • Każdą pracę należy podpisać następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły lub miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy.
 • Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  uczestnika Konkursu w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.

Ocena

 • Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
 • Komisja oceniać będzie według następujących kryteriów:
  – zgodność z tematem
  – estetyka i pomysłowość
  – ogólny wyraz artystyczny

Wyniki zostaną podane do wiadomości uczestników po jego zakończeniu, a następnie opublikowane
na portalu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury:
(https://www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Kłoczewie)

Uwagi:

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Organizatorów pod numerem:

tel. 25 75 11 685/ 601 157 072