Wizja i misja szkoły

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe
  

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe obecnie jest 10 oddziałów (Punkt Przedszkolny, Oddział Przedszkolny oraz klasy 1-8).

W budynku szkoły znajdują się: pracownia informatyczna, sala gimnastyczna, stołówka z zapleczem kuchennym i 12 sal lekcyjnych. Klasy są wyposażone w dostęp do Internetu, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, które umożliwiają realizację podstawy programowej. Obok  budynku szkoły znajduje się wielofunkcyjne boisko sportowe. W ramach programu „Radosna Szkoła” został wybudowany plac zabaw z którego chętnie korzystają najmłodsi uczniowie. Szkoła posiada dobrze wyposażoną bibliotekę. W przyszłości planowane jest otwarcie czytelni oraz świetlicy dla najmłodszych dzieci. W budynku funkcjonuje także gabinet pielęgniarki szkolnej oraz logopedy.

     Szkoła pełni w tak małym, wiejskim środowisku znaczącą rolę. Jest miejscem nie tylko do nauki, ale także do integracji, organizowania uroczystości, imprez o charakterze wychowawczym (np. Dzień Babci i Dzień Dziadka, Zabawy karnawałowe, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny). W szkole działa Klub Sportowy Dynamo oraz prowadzony jest wolontariat.

 Kadra pracownicza to nauczyciele i pracownicy obsługi. Pedagodzy posiadają kwalifikacje do nauczanych przedmiotów, 14 z nich jest nauczycielami dyplomowanymi. Szkoła zatrudnia referenta ds. administracyjnych, 2 sprzątaczki, 2 kucharki, konserwatora, intendentkę. Cały zespół to ludzie ambitni, otwarci na nowe sposoby myślenia i działania, chętni do współpracy.

Dobra baza szkoły i niewielka liczebność klas pozwalają na traktowanie każdego ucznia indywidualnie, ułatwiają jego wszechstronny i harmonijny rozwój.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy Kłoczew.  Z w/w instytucją szkoła stale konsultuje swoje potrzeby i ubiega się o wszelkiego rodzaju dofinansowania. Nadzór merytoryczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty  w Lublinie podlegające MEN. Szkoła współpracuje z środowiskiem lokalnym. Przedstawicielem rodziców jest Rada Rodziców z którą konsultowane są  decyzje dotyczące uczniów.

 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły 2023/2028

Kształcimy na najwyższym poziomie w przyjaznej atmosferze.

Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy naszym uczniom.

Dążymy  do tego, aby szkoła:

 • była miejscem otwartym i bezpiecznym,
 • wyposażała ucznia w wiedzę i kompetencje, aby stał się on kreatywnym i wrażliwym członkiem społeczności w której funkcjonuje,
 • kształciła uczniów, którzy potrafią dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ucząc się przez całe życie,
 • była miejscem, w którym wszyscy pomagają młodemu człowiekowi w jego rozwoju intelektualnym, fizycznym, moralnym,
 • była otwarta na propozycje uczniów, nauczycieli, rodziców.

Szkoła, która udziela uczniowi wszelkiej pomocy aby:

 • otrzymał podstawy do wszechstronnego rozwoju,
 • umiał pracować indywidualnie i współpracować z innymi,
 • myślał krytycznie,
 • rozwiązywał problemy,
 • dokonywał świadomych wyborów,
 • osiągał najlepsze wyniki,
 • umiał się komunikować,
 • tworzył prawidłowe relacje.

Dążymy do szkoły otwartej dostrzegającej potrzeby uczniów.

Zależy nam na:

 • uczniu myślącym, pracowitym, zaangażowanym, kreatywnym, budującym prawidłowe relacje, osiągającym sukcesy,
 • nauczycielach otwartych na wyzwania,
 • szkole obdarzonej zaufaniem rodziców,
 • bezpiecznej i przyjaznej szkole, do której dzieci uczęszczają z radością.

Gózd 109A 08-550 Kłoczew
tel.    257550834
e-mail spgozd@kloczew.pl
strona internetowa szkoły:  spgozd.pl

 

,