Psycholog szkolny

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe psychologiem szkolnym jest Pani Aneta Tomaszek.

godziny pracy psychologa szkolnego:
środa 9.30 – 13.30
piątek 10.15 – 14.30

Plan pracy psychologa szkolnego

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu oraz szkole.
3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspieranie rozwoju
uczniów.
4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb.
5. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, uzdolnień i predyspozycji uczniów.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
7. Współpraca z rodzicami uczniów.
8. Współpraca z dyrekcją, pedagogami szkolnymi, nauczycielami i innymi
pracownikami szkoły.
9. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych uczniów.
10. Doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji.
11. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
12. Prowadzenie dokumentacji na temat wyżej wymienionych działalności.