Świetlica szkolna


„Dziecko może być dobre,
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

Cele i zadania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe

 1. Zapewnianie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed i po  lekcjach.
 2. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 5. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie    kulturalnych rozrywek, kształcenie nauki kulturalnego życia codziennego.
 6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 7. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 8. Współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi, pedagogiem szkolnym.
 9. Organizowanie dożywiania poprzez zapewnianie gorącego posiłku.
 10. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształcenia u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na drodze i w środowisku lokalnym).
 11. Organizowanie nauki zespołowej, udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

Świetlica jest czynna codziennie przed i po lekcjach.
W świetlicy obowiązuje cisza i spokój.
Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
Troszczymy się wspólnie o piękny wystrój świetlicy.
Lubimy porządek i czystość.
Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
Chcemy chętnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
Jesteśmy grzeczni i kulturalni.
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w świetlicy i na powietrzu.
Dbamy o poprawną polszczyznę.
Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

Świetlica pełni również rolę stołówki szkolnej zapewniając racjonalne dożywianie uczniów.

Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej i tygodniowym planem pracy.