Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Czym jest Akcja „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”?

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego,  materiałów biurowych i tuszy lub tonerów.

Jakie są korzyści z udziału?

Czynny udział w Akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom, nauczycielom czy firmom prywatnym. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów. Dodatkowo każdy przekazany sprzęt zaliczany jest na poczet zbiórki szkolnej.

Firmy prywatne bądź instytucje zainteresowane pomocą szkole, a które zechcą oddać zużyty sprzęt przeznaczony do likwidacji otrzymują wymagane prawem dokumenty środowiskowe, czyli Karty Przekazania Odpadów.

Podsumowując główne korzyści to:

  • możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę
  • edukacja społeczności lokalnych na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektrośmieci
  • za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody w postaci sprzętu sportowego, materiałów biurowych lub tuszy/tonerów.

Regulamin Akcji Ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady Akcji Ekologicznej „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Organizatorem Akcji jest Green Office Ecologic sp. z o. o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000346637, NIP 537-256-73-32, REGON 060574071, (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Uczestnikami Akcji mogą być przedszkola, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (t. j. – Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), mające siedzibę i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłosiły uczestnictwo w Akcji w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

5. Akcja trwa od 1 września 2019 roku.

6. Akcja jest prowadzona na terytorium Polski.

7. Celem Akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat zasad postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu Ziemi tym sprzętem, poprzez organizację zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

8. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo zażądać doręczenia mu Regulaminu w formie pisemnej.

9. Na stronie internetowej Akcji www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl zamieszczone są materiały informacyjne i instruktażowe do pobrania wspierające Uczestników w propagowaniu Akcji.