Pielęgniarka szkolna

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe opiekę medyczną sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIVITA„, filia Nowodwór.

 Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna i środowiskowa Bernarda Sekita.

Zadania pielęgniarki szkolnej:

  1. Udzielanie pierwszej pomocy w urazach , zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły
  2. Zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi , szkolnymi i społecznymi
  3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  4. Poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych, sprzyjające poprawie lub utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji
  5. Wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrywania nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia, zgodnie z odrębnymi przepisami
  6. Okresowa i bieżąca kontrola stanu higieniczno – sanitarnego obiektu i bezpieczeństwa w szkole, okresowe badania higieny osobistej uczniów
  7. Realizowanie profilaktycznych programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej , zgodnych z zakresem kompetencji
  8. Monitorowanie szczepień ochronnych na podstawie informacji uzyskanych od dzieci i młodzieży, rodziców oraz lekarzy rodzinnych.