Historia szkoły

Historia szkoły jest w dużej mierze historią długoletnich starań społeczeństwa lokalnego o budynek, w którym dzieci mogłyby się uczyć w godziwych warunkach. Szkoła jest spadkobierczynią licznych wiejskich placówek oświatowych, które prowadziły swą działalność w budynkach do tego nie przystosowanych lub w mieszkaniach prywatnych. Po drugiej wojnie światowej klasy starsze tj. IV-VIII uczyły się w Jagodnem, w tamtejszym dworku.
         W Goździe i Bramce uczyły się klasy młodsze  I-III. W połowie lat pięćdziesiątych klasy I-III z Gozda przeniesiono do Jagodnego. Szkoła mieściła się w tzw. „Pałacu”. Budynek ten, chociaż zabytkowy, nie odpowiadał potrzebom szkoły. Nauka tu odbywała się jednak  do 1988r.

Szkoła została po 32 latach przeniesiona do wsi Gózd, gdzie mieściła się w budynku byłej Gromadzkiej Rady Narodowej i prywatnym mieszkaniu państwa Woźnych. W 1984 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Goździe.

3 września 1985r. miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej, mające na celu wybranie dyrektora szkoły. Propozycję objęcia stanowiska dyrektora szkoły przedstawiono Pani Wiesławie Woźnej, która była zaangażowana w budowę nowej szkoły, piastując społeczną funkcję – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Goździe. Propozycja Inspektora Oświaty – Mieczysława Rutkowskiego została zaakceptowana przez wszystkich nauczycieli.

Po 8 latach starań społeczeństwo doprowadziło do rozpoczęcia prac budowlanych na placu ofiarowanym w 1926r. przez Edwarda Szydłowskiego i Zofię Zaleską – ówczesnych właścicieli majątku w Jagodnem. Budowę – rozpoczętą w roku 1991 pod przewodnictwem ówczesnej Pani Dyrektor Wiesławy Woźnej – ukończono po 5 latach. 29 grudnia 1996r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku szkolnego. W tym samym dniu,
na wniosek całej społeczności lokalnej, Szkole Podstawowej nadano imię Henryka Sienkiewicza.

W roku szkolnym 1996/97 Radę Pedagogiczną stanowili: Dyrektor – Wiesława Woźny, Bożena Bernaciak, Grażyna Beczek, Maria Białach, Marianna Janeczek, Witold Łukasiak, Teodozja Grzyb, Ewa Sowa, Elżbieta Smagłowska, Jadwiga Szponder,  Małgorzata Szewczyk, Danuta Uzdowska.

Od roku 1999 dyrektorem szkoły jest Pani Elżbieta Smagłowska.

Szkoła kultywuje liczne tradycje związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, Dniem Patrona. Powstaje kącik regionalny. 

W roku 2002 ze składek rodziców zakupiony zostaje sprzęt do pracowni komputerowej.

13 stycznia 2003r. rozpoczyna swoje funkcjonowanie kuchnia i stołówka szkolna. W roku 1999 powstał oddział zamiejscowy Publicznego Gimnazjum w Kłoczewie, którego dyrektorem był Antoni Całka.

25 kwietnia 2003r. oddział uzyskał status samodzielnej szkoły. W tym samym dniu uchwałą Rady Gminy w Kłoczewie Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza i Publiczne Gimnazjum połączono w Zespół Szkół w Goździe, który rozpoczął swą działalność od 1 września 2003r.

Od chwili utworzenia Zespołu Szkół funkcję dyrektora szkoły pełni Pani Beata Pieńkosz.

Wówczas w szkole uczyło się 206 uczniów w 11 oddziałach: oddział przedszkolny, 6 klas szkoły podstawowej oraz 4 klasy gimnazjum. Nauka odbywała się w 11 salach lekcyjnych. W bibliotece funkcjonowało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Powstała także najnowocześniejsza w gminie, dobrze wyposażona sala gimnastyczna oddana do użytku 24 października 2005r. oraz sala przeznaczona do zajęć gimnastyki korekcyjnej, wyposażona w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, pracownia komputerowa wyposażona w 11 stanowisk komputerowych i dostęp do sieci Internet poprzez łącze satelitarne.

Od 11 września 2003r. funkcjonuje w szkole Uczniowski Klub Sportowy „Dynamo”, który reprezentuje szkołę w wielu dyscyplinach na zawodach sportowych na szczeblach gminnym, powiatowym i rejonowym, szczególnie w tenisie stołowym.  Dzięki nowoczesnej bazie sportowej od tego roku organizowane są zawody o randze powiatowej. Klub prowadzi i jest trenerem Pan Witold Łukasiak.

Od 2004r. szkoła w porozumieniu z Placówką Kształcenia Ustawicznego TWP O/Regionalny w Lublinie przygotowuje dorosłych do egzaminów eksternistycznych  z zakresu LO i Technikum Rolniczego. Ukończyło ją 103 słuchaczy, uzyskując wykształcenie średnie. Szkoła podejmuje różnorodne działania ekologiczne, promujące zdrowie. W tym roku szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Dba o bezpieczeństwo uczniów,  realizując  wiele programów i zdobywając przy okazji wiele nagród i wyróżnień. Utrwala dzieje okolic i losy placówek oświatowych na pobliskim terenie.  Od lat sprawuje  opiekę nad mogiłami nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny światowej w Gęsiej Wólce. Uczniowie dbają o grób matki Sienkiewicza znajdujący się na cmentarzu parafialnym. Co roku 5 maja szkoła obchodzi Dzień Patrona. Gościem honorowym zawsze w tych dniach był Pan Antoni Cybulski – Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
i Kawaler Orderu Uśmiechu.

Z jego inspiracji coroczne ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywało się na terenie Muzeum, a od roku 2004r. przedstawiciele szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich.

W 2004r. w szkole organizowany był Gimbal, który rozpoczynał się tradycyjnym polonezem, a uroczyste zakończenie gimnazjum połączone z wręczaniem świadectw miało miejsce
w Dworku Państwa Sylwii i Wojciecha Nosowskich w Jagodnem. Szkoła nawiązała kontakty ze szkołami poza granicami naszego kraju, m.in. z białoruskim chórem „Tęcza”.

24 października 2005r. uczniowie, nauczyciele, i pracownicy obsługi Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Goździe uczestniczyli w otwarciu Sali gimnastycznej. Hasłem przewodnim uroczystej akademii były słowa Jana Pawła II: „Oby sport promował radość życia i szacunek do drugiego człowieka”.

13 stycznia 2007r. szkoła obchodziła  jubileusz 10-lecia otwarcia budynku. Ten dzień był przypieczętowaniem dokonań dziesięcioletniej pracy w naszej szkole. Bogatą działalnością szkoły, historią i tradycjami zasłużyliśmy na własny sztandar.

27 stycznia 2009r. gościliśmy w Zespole Szkół w Goździe Posła na Sejm   RP Jarosława Żaczka.   

W latach szkolnych 2013/2014 – 2017/18 funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Goździe pełnił Paweł Kania.

Szkoła podejmowała działania mające na celu otwarcie boiska sportowego – boiska tartanowego o wymiarach 40×20 metrów z bramkami do piłki ręcznej o wymiarach 2x3metry oraz mini boiskiem do koszykówki. Boisko szkolne posiada trybunę na 20 miejsc. Obiekt dał nowe możliwości podniesienia sprawności fizycznej uczniów. Zdrowy styl życia to jedno z nadrzędnych zadań, jakie stawia sobie szkoła.    

W latach 2013-2018 wybudowano szkolną oczyszczalnię ścieków, wyłożono kostką wjazd do szkoły  i parking, ocieplono strych szkoły, utwardzono plac zabaw, zakupiono dla uczniów szafki na ubrania i obuwie.

W roku szkolnym 2013/2014 jedna z uczennic kl. III Publicznego Gimnazjum w Goździe Natalia Paryszek  była beneficjentem Lubelskiego Programu Pomocy Stypendialnej 2013 – 2015. W tych latach wyniki sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przedstawiały się
na poziomie wyższym niż średnia gminy, powiatu i województwa.

Dobra organizacja szkoły wpłynęła na sukcesy w konkursach na szczeblach powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Niemniejsze osiągnięcia uczniowie uzyskali na zawodach sportowych. Trzykrotnie reprezentowali szkołę w rozgrywkach krajowych, pięciokrotnie półfinałach i turniejach międzywojewódzkich.

W wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 roku gimnazjum uległo stopniowej likwidacji. Szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół w Goździe
na Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe.
W tym też roku dyrektor szkoły powierzył Jadwidze Szponder obowiązki wicedyrektora szkoły.

Z dniem 1.09.2017r. szkoła przystąpiła do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Kształcenie bez granic” w ramach Programu Operacyjnego RPOWL na lata 2014 -2020 (Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.2 Kształcenie ogólne).

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia uczniów: rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno – wyrównawcze, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne. Dzięki wyżej wymienionemu projektowi szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy (8 tablic interaktywnych, 1 monitor interaktywny, 26 laptopów, 12 rzutników oraz oprogramowania multimedialne).

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła realizowała projekt „Razem odkryjmy świat programowania” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020. Obejmował on uczniów klas I-III, którzy uczyli się programowania.

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 22.02.2018r. odbyła się niecodzienna uroczystość wciągnięcia flagi na maszt przed budynkiem szkoły. Po przeprowadzeniu lekcji obywatelskiej dla klas II-III Publicznego Gimnazjum przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka nastąpiła ceremonia okolicznościowa wciągnięcia flagi.

W roku szkolnym 2018/2019 funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Iwona Mroczek.

W lutym 2020r. z inicjatywy Rady Rodziców odbył się w szkole bal charytatywny „Budzimy Wiktorię”. Celem przedsięwzięcia było zebranie funduszy na rehabilitację byłej uczennicy szkoły.

W marcu 2020r. z powodu pandemii Covid-19 wprowadzono nauczanie na odległość. Szkoła realizowała zadania dydaktyczne i wychowawcze w formie zdalnej. Tę formę nauki kontynuowano w latach 2020/2021 oraz 21/2022 z godnie  rozporządzeniem MEN.

15.08.2021r. przez wieś Gózd przeszła trąba powietrzna, która dokonała ogromnych zniszczeń budynku szkoły oraz okolicznych zabudowań. W związku z zaistniałą sytuacją 18 sierpnia do szkoły przybyła delegacja z ministrem edukacji narodowej Przemysławem Czarnkiem, wojewodą lubelskim Lechem Sprawką, wójtem gminy Kłoczew – Zenonem Stefanowskim oraz radnymi gminy Kłoczew. Celem wizyty były oględziny zniszczeń jakich dokonała wichura. Z funduszy ministerialnych oraz gminnych dokonano remontu dachu
na budynku. Wewnątrz budynku dokonano: remontu podłóg w salach dydaktycznych, położenia gładzi gipsowych, pomalowano ściany i sufity, zrobiono montaż narożników ochronnych oraz desek odbojowych ściennych. W sali gimnastycznej dokonano remontu części dachu oraz renowacji parkietu polegające na namalowaniu linii wyznaczających boiska do gier zespołowych. Zainstalowano nowe oświetlenie i żaluzje w oknach. Odnowiono pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki i gabinet terapeuty.

1.09.2023r. funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Bożena Lipiec.

Rada Pedagogiczna: Dyrektor – Bożena Lipiec, Katarzyna Kula, Jadwiga Szponder, Anna Buczek,  Małgorzata Dziubak, Małgorzata Bienias, Małgorzata Szewczyk, Magdalena Ajdakowska, Wioletta Piecek, Magdalena Szpadzik, Ewa Pieńkosz, ks. Adrian Gendek, Aneta Tomaszek, Anna Jędrych, Małgorzata Kosyra, Barbara Bernaciak, Magdalena Sulej, Witold Łukasiak.