REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ od 1 września 2020r.

Proszę o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć znajdują się w poniższych procedurach. 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM
METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi  w Goździe w okresie od 1 września 2020 do odwołania.

 2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.

 3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.

 4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym a część w systemie online. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze w trybie pracy stacjonarnej.

 5. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w  szkole, odpowiada dyrektor: Iwona Mroczek.

  II. Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły

  1. Uczniowie na teren szkoły wchodzą dwoma wejściami. Od strony wschodniej – wejściem głównym A wchodzą grupy przedszkolne i klasy I- III uczące się w salach 17, 18, 40. Od strony południowej od strony boiska – wejściem B wchodzą klasy IV – VIIII. Wchodzący uczniowie stanowią grupy nie liczniejsze niż 10 osób i zachowują bezpieczną odległość. Przy wejściach A i B znajdują się stacje do dezynfekcji rąk.
  2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w rytmie co godzina, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
  8.00 – 8.45
  8.55 – 9.40
  9.50 – 10.35
  10.50 – 11.35
  11.50 – 12.35
  12.45 – 13.30
  13.40 – 14.25
  14.40 – 15.15

3. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/ osoby z zewnątrz/ zdrowi – bez objawów chorobowych. Uczniowie z objawami przeziębienia lub podwyższoną temperaturą, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 oczekują w izolatce na rodziców.

4. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”

           81 5385200     Kurator Oświaty

           25 7543199     Organ Prowadzący

            81 865 16 37   Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rykach

            693 977 570    Numer alarmowy

            e-mail              psse.ryki@pis.gov.pl

 1. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi  adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego  należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres: szkolagozd@op.pl lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie  pod numer 25 7550834 podpisany imieniem i nazwiskiem.

 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres szkolagozd@op.pl lub telefonicznie pod numerem 25 7550834, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 3. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych. Przy wejściach A i B znajduje się rejestr wejść. Każda osoba wchodząca ma obowiązek wpisu do rejestru wejść i posiadania maseczki.

 4. W czasie zajęć szkolnych, systematycznie, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.

 5. W szkole bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.

 6. W sanitariatach znajdują się plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

 7. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.

 8. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

 9. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.

III. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych i na przerwie

 1. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać.

 2. Przed i po każdych zajęciach w klasopracowni uczniowie myją ręce.

 3. Na zajęcia klasa przechodzi przez szlaki komunikacyjne oznaczone strzałkami wspólne z nauczycielem.

 4. Po zajęciach z daną klasą (przed wejściem nowej grupy uczniów) sale są wietrzone i dezynfekowane przez pracowników obsługi i nauczycieli, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powierzchnie dotykowe.

 5. Jeżeli jest to możliwe należy (jak najczęściej) organizować prowadzenie zajęć klasach I-III, zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły.

 6. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.

 7. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.

 8. W czasie przebywania w szkole, szczególnie w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby. Na lekcjach maseczki nie są obowiązkowe.

 9. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach. Aby ograniczyć liczbę uczniów przebywających jednocześnie na korytarzach w czasie przerw – część oddziałów przerwy może spędzać w salach lub na świeżym powietrzu. Na korytarze wychodzą przemiennie. Organizację wyjść uczniów na przerwy reguluje tygodniowy plan lekcji.

 10. Ze względu na bezpieczeństwo i możliwość zakażenia uczniowie korzystają z wyznaczonych dla klas toalet. Toalety są dezynfekowane w czasie zajęć lekcyjnych po wyjściu każdego ucznia, odpowiada za to dyżurujący na każdym piętrze pracownik niepedagogiczny. W czasie zajęć pracownik ten dezynfekuje także powierzchnie dotykowe w wyznaczonym dla siebie obszarze dyżuru.

 11. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

 12. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie.

 13. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe: poręcze, wyłączniki światła, klamki.

 14. Dezynfekcja jest odnotowywana w rejestrze czynności dezynfekcji i wietrzenia.

  IV. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece

  1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

  2. Wchodząc do biblioteki uczniowie myją przed wejściem ręce i zachowują bezpieczną odległość, co najmniej 1,5m.

  3. Książki, objęte są kwarantanną biblioteczną.

  4. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

              V. Zasady bezpiecznego zachowania w szatni

 1. Maksymalnie może przebywać w szatni jednocześnie 10 osób.

 2. Porządku pilnuje wyznaczony przez dyrektora pracownik i nauczyciel dyżurujący.

  VI. Zasady bezpiecznego zachowania się na stołówce szkolnej
  1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.

  2. Miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.

 3. Obiady wydawane są wg harmonogramu, zgodnie z którym uczniowie na stołówce przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych. Posiłki jedzą przy stolikach wyznaczonych dla poszczególnych klas.

 4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.

 5. Przed wejściem do stołówki uczniowie mydłem myją ręce.

 6. Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie spożywającej posiłek.

  VII. Przygotowanie szkoły do pracy on-line

  1.
  Spotkania on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności dziennika Librus z funkcją komunikatora videolekcji.

  2. Zadania wychowawcy klas:
  1. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:
  – aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
  – preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem   dziennika elektronicznego,
  – możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
  2. Wychowawcy ustalają sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą dziennika Librus.
  3. Wychowawcy zorganizują spotkanie on-line klasy i ustalą przyczyny nieobecności osób, które na spotkanie się nie zalogowały, będą utrzymywali z uczniami stały kontakt on-line.
  4. Wychowawcy zorganizują do 10 września 2020 r. spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego ( grupy nie większe niż 17 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez rodziców), na którym przekażą informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 i omówą sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line
  5. Wychowawca zorganizuje próbną wywiadówkę on-line przez dziennik Librus z rodzicami uczniów w swojej klasie, informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły.                                       
  3. Zadania nauczycieli

  1. Wszyscy nauczyciele zmodyfikują plany dydaktyczne, dostosowując je do panujących warunków nauczania.
  2. Nauczyciele organizują spotkania on-line z klasami, w których uczą. Jeżeli będą uczniowie, którzy nie zalogowali się na zajęcia z wychowawcą ustalą przyczyny braku kontaktu z uczniem.
  3. Spotkania on-line będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia (strategiami oceniania kształtującego) – jasno podane cele i kryteria sukcesu, zadania wyzwalające aktywność uczniów, metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć.
  4. Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.

VIII. Postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19

 1.  Pomieszczenie na odizolowanie osoby
 • W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 („izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.
 • Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 • Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 1. Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika
 • Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
 • O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno -epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 1. Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia
 • W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 • O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 • W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 • W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.

Z treścią niniejszego regulaminu zaznajamia się uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

             Do pobrania: