Konsultacje w szkole

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice

  • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w szkole podstawowej.
  • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
  • Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
  • Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Nasza szkoła przy organizacji zajęć i konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i zasad bezpieczeństwa na zajęciach reguluje  Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania  i  przeciwdziałania Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe.

Prosimy Rodziców i Uczniów o zapoznanie się ze wskazanymi wytycznymi procedury:

Konsultacje przedmiotowe odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem Konsultacji

Do dyspozycji Uczniów i Rodziców jest pedagog szkolny, logopeda, terapeuta pedagogiczny.
Specjaliści pełnią dyżury wg harmonogramu dyżurów:

  • pedagog: poniedziałek  13.50 – 14.35
                      czwartek  13.50 – 15.25
  • logopeda: środa  15.50 – 14.35
  • terapeuta pedagogiczny: wtorek 12.55 – 14.35