Rusza projekt „Szkoły nowych możliwości”

                         Dofinansowanie na wdrożenie programów rozwojowych w szkołach Gminy Kłoczew

Gmina Kłoczew uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 , Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Projekt realizować będziemy we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy. Jego głównym celem jest wzrost jakości kształcenia oferowanego przez nasze placówki, a także podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

Zadania projektowe skierowane są do różnych grup odbiorców. Dla uczniów przygotowana została szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Będą to zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, językowe, artystyczne, sportowe, z robotyki i programowania oraz dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Utworzymy Szkolne Ośrodki Kariery, które oferować będą doradztwo edukacyjno-zawodowe, w tym zajęcia indywidualne oraz zawodoznawcze u pracodawców.

Zorganizowane zostaną także zajęcia specjalistyczne z logopedą, terapeutą i psychologiem. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wsparciem objęci zostaną także rodzice/opiekunowie prawni chcący podwyższyć swoje kompetencje w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Projekt zakłada doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy poprzez udział w szkoleniach podwyższą swoje umiejętności cyfrowe, a także kompetencje w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zielonej transformacji.

Poprzez dostosowanie infrastruktury szkół oraz realizowanego programu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz niepełnosprawnych nauczycieli upowszechniać będziemy w naszych placówkach model dostępnej szkoły. Zakupimy specjalistyczne pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt oraz utworzymy pracownie językowe.

Docelowo planujemy, że ze wsparcia skorzysta 619 uczniów, 95 nauczycieli oraz 300 rodziców.

Efektem projektu będzie nabycie u uczniów kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijających ich talenty i zainteresowania oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 2 848 158,62 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 420 934,83 zł